Hoge Raad voor de Zelfstandigen en KMO steunt KVABB

10/03/22

Geachte mevrouw, Geachte heer,

De Koninklijke Vereniging van de Accountants en Belastingadviseurs van België (KVABB) heeft kennis genomen van de melding dat de administratie niet meer gecontacteerd zal kunnen worden per e-mail en heeft zijn bezorgdheden hierover aan de Minister van Financiën overgemaakt.

De Hoge Raad wenst deze vraag eveneens te ondersteunen en heeft hiervoor een mail verstuurd aan de Minister van Financiën en de Voorzitter van de FOD Financiën.

Met vriendelijke groeten,
Marc Hoogmartens, secretaris-generaal


HRZKMO – communicatie FOD Financiën

Geachte heer Vice-eerste minister,

Geachte Voorzitter,

 

De Koninklijke Vereniging van Accountants en Belastingadviseurs van België (KVABB), lid van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, heeft kennis genomen van de melding dat de administratie niet meer gecontacteerd zal kunnen worden per e-mail, omdat alle e-mailadressen zullen worden gedeactiveerd. Op 25 februari 2022 heeft KVABB u een brief bezorgd met argumentatie waarom e-mailadressen niet mogen verdwijnen bij communicatie met de FOD Financiën (cf. bijlage).

De Hoge Raad deelt deze bezorgdheid en heeft eveneens in zijn adviezen nr. 870-2021 over voorstellen tot administratieve vereenvoudiging (o.a. nr. 26) en nr. 839-2020 over de fiscale administratieve vereenvoudiging hierop gewezen.

Concreet wensen wij het volgende:

  • Het publiek beschikbaar maken van de codes om telefonisch direct contact op te nemen met de medewerkers van de FOD Financiën:

. met kennis van de betrokken procedures

. welke effectief in het dossier van de belastingplichtigen kunnen ageren (zonder verdere tussenpersonen).

  • Het openzetten van een kanaal waar de belastingplichtige spontaan via Myminfin een open vraag kan stellen i.v.m. zijn dossier en niet enkel als reactie op een actie van de fiscus.
  •   Het opnieuw publiek kenbaar maken van de directe mailadressen (kantorengids) totdat een volwaardig, werkbaar alternatief beschikbaar is welke met de sector wordt afgetoetst.
  •   Toegang voor belastingplichtigen en mandaathouders tot alle documenten van hun Myminfin dossier

Wij danken u bij voorbaat voor het positief gevolg dat u hieraan wenst te geven en zijn uiteraard bereid tot verder overleg.

Wij wensen u goede ontvangst en verblijven, geachte heer Vice-eerste Minister, geachte Voorzitter, met de meeste hoogachting.

Namens Arnaud Deplae, voorzitter

Met vriendelijke groeten,

Marc Hoogmartensterug